امكانات خاصي كه در نرم افزار متاتريدر براي افراد حرفه اي و خصوصاً براي سرعت عمل بيشتر و اسـتفاده ي راحـت تر در نظر گرفته شده :

كليد F11 براي انتخاب نمايتمام صفحه(Screen-Full )به كار مي رود.

Ctrl+M=Market Watch (بازار بررسي پنجره)

(پنجره هدايت گر) Navigator=N+Ctrl

(پنجره شناور ترمينال) Terminal=T+Ctrl

Ctrl+D=Data Window (اطلاعات پنجره)

با تعيين كليدهاي ميانبر براي انديكاتورها، اكسپرت ها و يا اسكريپت ها به سادگي مي توان آنهـا را بـه چـارت قيمـت اضافه نمود.

استفاده از اين ميانبرها درحالت نماي تمام صفحه بسيارمفيد خواهد بود.

جهت تنظيم كليدهاي ميانبر از منو “Navigator “(هدايت گر) گزينه hotkey Set را انتخاب كنيد. همچنين خود شما نيز مي توانيد به سليقه خودتان هر گونه تركيبي كه مايليد براي كليدهاي ميانبر تعيين كنيد.

 

به منظور استفاده از نمودارهاي قيمت در زمان مورد نياز از خط هدايت سـريع(Line Navigation Fast ) مـي تـوان استفاده كرد.

جهت استفاده از خط هدايت سريع (Line Navigation Fast ) كليد bar Space يا Enter را فشار دهيد يا علامت مكان نما را به سمت چپ پنجره نمودار قيمت ببريد، پس از ظاهر شدن علامت S.CHF توسط كليد سمت چپ مـاوس دوبـار كليـك كنيـد. فراموش نكنيد كه حتماً نمودار قيمت را ازحالت پيمايش اتوماتيك خارج نماييد.

ـ جهت افزايش سرعت اينترنت و صرفه جويي در استفاده از آن مي توانيد سمبل هايي را كه نياز نداريد، مخفي كنيد. سمبل ها قابليت پنهان شدن به روش هاي زير را دارند.

1 -گزينه مخفي كردن همه “All Hide “را از منو “Watch Market “(بررسي بازار) انتخاب كنيد.

2 -سمبل مورد نظر را با كليد چپ ماوس انتخاب نموده دكمه Delete را بزنيد.

3 -گزينه “Symbols “را در منو “Watch Market “(بررسي بازار) انتخاب نموده و دكمه Show/Hide( ظـاهر/پنهـان) را ازپنجره ايي كه ظاهر مي شود انتخاب كنيد.

3 -سمبل هايي كه به منظور محاسبه مجدد نرخ Cross به كار مي روند.

جهت افزايش سرعت اينترنت و صرفه جويي در مصرف آن مي توانيد مشاهده و دريافت اخبار اقتـصادي را غيرفعـال كنيد.

براي اين كار از منوي ” ToolsOption ” را گشوده و تيك گزينه “News Enable “را از بخش“Server “برداريد.

شما مي توانيد مجموعه ايي از سمبل ها را ايجاد نموده و درصورت نياز بين آنها حركت نماييد.

اين امكان در صورتيكه بخواهيم با گروه هاي مختلفي از سمبل ها (جفت ارزها، سهام ها و …) كار كنيم بسيار سودمند خواهد بود. تمامي سمبل هايي كه مورد استفاده قرار نمي گيرند را پنهان كنيد و مجموعه سمبلهاي باقي مانده را ذخيره كنيد.

پنجره Popup قيمت ها(price popup ) را مي توان با فشار دكمه F10 گشود.

اگر گزينه “Top the on Always “را از اين پنجره انتخاب كنيد قادر خواهيد بود كه قيمـت خريـد (Buy )و فـروش (sell)بـه

شما مي توانيد فاصله عمودي ويا تعداد شمع هاي (candle (بين دو نقطه را با اسـتفاده از خـط كـش انـدازه گيـري كنيد.

بعد از انتخاب “hair Cross “بر روي اولين نقطه درنمودار قيمت كليك كنيد و آن را نگاه داريد سپس مكان نما را تا نقطه دوم بكشيد. عدد اول تعداد شمع ها (candle ) را نشان مي دهد،عدد دوم ميزان فاصله عمودي بـه مقيـاس پـپ اسـت و عدد سوم قيمت در نقطه دوم است.