مصاحبه با دانشجویان شرکت کننده در دوره تیک‌آف در بورس شهر تبریز