سبد خرید

دوره ها - آکادمی نیکو تحلیل

در حال برگزاری
ثبت نام دوره خصوصی نخبگان فارکس
در حال برگزاری
عضویت در کانال VIP

عضویت در کانال VIP

۷۸
۰
۳۳
۱۵ ۱۰ میلیون تومان
در حال برگزاری
حضور مجدد دوره های حضوری

حضور مجدد دوره های حضوری

۲۰
۰
۴۰
۲۵ ۱۵ میلیون تومان
در حال برگزاری
آپدیت کارگاه های حضوری
در حال برگزاری
آپدیت دوره های ویدئویی

آپدیت دوره های ویدئویی

۱۰۰
۰
۳۳
۱۵ ۱۰ میلیون تومان
در حال برگزاری
دوره کوچینگ فارکس

دوره کوچینگ فارکس

۱۰
۰
۳۳
۱۵ ۱۰ میلیون تومان
در حال برگزاری
دوره منتورینگ فارکس

دوره منتورینگ فارکس

۱۰
۰
۳۳
۱۵ ۱۰ میلیون تومان
در حال برگزاری
آموزش حضوری فارکس

آموزش حضوری فارکس

۴۰۱
۰
۱۱
۴۵ ۴۰ میلیون تومان
در حال برگزاری
پکیج آموزش فارکس غیر حضوری (ویدئویی)